Tag : White paper

นิยาม Whitepaper คือ รายงาน หรือ แนวทางปฏิบัติที่ให้ข้อมูลแก่ผู้อ่าน เกี่ยวกับเรื่องที่ซับซ้อนหรือประเด็นเกี่ยวกับหลักการของเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยจะช่วยให้ผู้อ่านทราบประเด็นเกี่ยวกับเรื่องนั้น แนวทางแก้ปัญหา และการตัดสินใจ1 ในโลกของ Cryptocurrency  White paper คือ เอกสารที่บอกรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือ บริการ2  ของ Cryptocurrency โดยบาง White paper มีลักษณะของเอกสารคล้ายคลึงกับเอกสาร หรือ บทความวิชาการ นอกจากนี้ยังนำเสนอเป็นรูปแบบรายงานที่มีการใช้สีสันและกราฟฟิคเพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับกลุ่มผู้อ่าน องค์ประกอบของ Whitepaper White paper มีวัตถุประสงค์โดยทั่วไปดังนี้3 บอกเกี่ยวกับข้อมูลของโปรเจ็คว่าจะทำอะไรบ้าง บอกว่าพวกเขาต้องการบรรลุเป้าหมายใดเรื่องใด บอกว่าทำไมคนออก White paper ถึงเชื่อว่าผลิตภัณฑ์ของเขาเป็นสิ่งที่จำเป็น เป้าหมายที่จะทำการบรรลุตามแนวทางที่วางไว้ (Roadmap) ในระยะเวลาที่กำหนด วิธีการที่จะไปถึงเป้าหมาย ถ้าโปรเจ็คมีการทำ ICO จะมีรายละเอียดว่าจะเปิดขาย หรือว่าสร้างเหรียญการกระจายเหรียญไปสู่สาธารณะอย่..

Read more