Tag : Wei

Wei

นิยาม  Wei คือ หน่วยนับที่เล็กที่สุดของ Ethereum โดยตั้งชื่อตาม Wei Dai นักกิจกรรมที่สนับสนุนการใช้เทคโนโลยี Cryptography1 มูลค่าของ Wei เท่ากับ 1 Ether = 1,000,000,000,000,000,000 (1018) ดูเพิ่มเติม E..

Read more