Tag : Operation System (OS)

Operation System หรือ OS คือ ระบบปฏิบัติการ (operating system) หรือ โอเอส (OS) คือโปรแกรมที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมต่อระหว่างฮาร์ดแวร์ (Hardware) กับ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไปซึ่งทำหน้าที่รับข้อมูลจากผู้ใช้อีกที โดยจะทำหน้าที่ควบคุมการแสดงผล การทำงานของฮาร์ดแวร์ ให้บริการกับซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไปในการรับส่งและจัดเก็บข้อมูลกับฮาร์ดแวร์ และจัดสรรการใช้ทรัพยากรระบบ (Resources) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 1 เดิมระบบปฏิบัติการเป็นเพียง Command Line หรือเมื่อผู้ใช้ Computer ต้องการส่งคำสั่งใด ๆ กับคอมพิวเตอร์จะต้องใช้การพิมพ์คำสั่งและหน้าจอของคอมพิวเตอร์จะไม่มีโปรแกรมกราฟฟิค หรือส่วนที่ทำให้เราเห็นว่า Drive D: หรือ Drive C: โดยมีรูป Computer รูป Folder รูป File Microsoftword ปรากฏให้เห็น ซึ่งการพัฒนาส่วนนี้ขึ้นมาเรียกว่าเป็น Graphic User Interface (GUI) ทำให้เราเป็นภาพของโปรแกรมและการสั่งการใช้งานผ่านการคลิ๊กด้วยคำสั่งเดียว อย่างไรก็ตาม Computer ก็ยังมีการสั่งการลักษณะการใช้ Command Line อยู่เช่น ..

Read more