Tag : GAS

นิยาม Gas เป็นหน่วยวัดของ Ethereum (ETH) ซึ่งจะใช้เป็นต้นทุนในการทำธุรกรรมของ ETH ให้สำเร็จ1, 2 เช่นเดียวกับมาตรวัดไฟฟ้าที่วัดเป็น kilowatt ต่อชั่วโมง Gas เป็นหน่วยการวัดในการวัดพลังคำนวณที่จะใช้ในการคำนวณงานใดงานหนึ่งของทางด้านคอมพิวเตอร์3, 4,5 รายละเอียดเพิ่มเติม ย้อนไปถึงพื้นฐานเกี่ยวกับ Ethereum(ETH) ก่อนที่จะเข้าใจคำว่า GAS โดย Concept ของ ETH คือการสร้าง Decentralized Client-server model ตัวอย่างเช่น ใน Smartphone หรือ app store เมื่อเรา Download โปรแกรมสักโปรแกรมหนึ่งมาใช้และเก็บข้อมูลไว้ ตัวอย่างเช่น ปฏิทินที่เราได้ทำการบันทึกตารางงานของเราไว้เรียบร้อย ปรากฏว่า รุ่งเช้าบริษัทเจ้าของ Technology บอกว่ายกเลิกการใช้โปรแกรมดังกล่าวซึ่งดึงข้อมุลจาก Server ผ่าน internet ทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถเข้าถึงโปรแกรมนั้นได้ (ตัวอย่าง Worst case) ทำให้ผู้ใช้สูญเสียตารางงานตารางนัดลูกค้าดังกล่าวทั้งหมด เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว แทนที่ใครสักคนหนึ่งจะเป็นเจ้าของ Server ที่กล่าวมานั้น ทุกคนเป็นเจ้าของ ..

Read more