Tag : ERC 20 Token

นิยาม ERC20 Token Standard เป็นมาตรฐานทางเทคนิคที่ใช้สำหรับ smart contract บน Ethereum blockchain ในการสร้าง token ขึ้นมา1 โดย ERC เป็นตัวย่อของ Ethereum Request for Comment และ 20 เป็นจำนวนตัวเลขที่ตั้งขึ้นสำหรับแบบฟอร์มนี้ โดย ERC นี้จะประกอบไปด้วยกฏต่าง ๆ ของ Ethereum token ที่จะต้องปฏิบัติตามซึ่งทำให้การทำงานระหว่างเครือข่ายของกลุ่ม Cryptocurency ที่พัฒนาบน Platform ของ Ether เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ความเป็นมา ERC นำเสนอโดย Fabian Vogelsteller2  ซึ่งเป็นคนกำหนดชุดข้อตกลง (กฏ) ที่ Ethereum ใช้อยู่ทำให้โปรแกรมเมอร์สามารถออกแบบ token ใหม่โดยจะอยู่ภายใต้ระบบเครือข่าย (Ecosystem) ของ Ethereum ภายหลังข้อตกลงนี้ได้รับความนิยมมากเนื่องจากเหตุการการออก ICOs ได้รับความนิยมมากขึ้นเพราะเหรียญส่วนใหญ่นั้นนิยมออกมาเป็น ..

Read more