Tag : Cryptocurrency

นิยาม ค่าเงิน Cryptocurrency หรือ Crypto currency เป็นสินทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกออกแบบมาเป็นสื่อกลางของการแลกเปลี่ยนที่ใช้เทคโนโลยี Cryptography ในการสร้างความปลอดภัยให้กับธุรกรรม ควบคุมการสร้างของแต่ละหน่วยเงิน และตรวจสอบการยืนยันการโอนสินทรัพย์นั้น 1, 2, 3 Cryptocurrency เป็นอัตราแลกเปลี่ยนอิเล็กทรอนิกส์ประเภทหนึ่ง เป็นค่าเงินทางเลือก หรือว่าค่าเงินเสมือนจริง Cryptocurrency ใช้ระบบการกระจายอำนาจ4 ซึ่งตรงข้ามกับระบบเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่รวมอำนาจการตัดสินใจไว้ที่ส่วนกลาง และระบบธนาคารกลาง5 การควบคุมการกระจายอำนาจของแต่ละค่าเงิน Cryptocurrency จะทำงานผ่าน Blockchain ซึ่งเป็นฐานข้อมูลธุรกรรมสาธารณะ ทำหน้าที่เป็นตัวกระจายธุรกรรม6 ตัวอย่างของ Cryptocurrency ที่เป็นที่รู้จักกันดีคือ BITCOIN มีตัวย่อว่า BTC ขณะที่ Cryptocurrency จะเรียกว่า Altcoin มาจากคำว่า Alternative coins ซึ่ง Altcoin ที่มีชื่อเสียงได้แก่ Litecoin (LTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP) เป็นต้น นิยามอื่น ๆ  ใน Oxforddictionaries ซึ่งเป็นเว็บไซต์ dictionary ..

Read more