Tag : Charlie Lee

ประวัติ Charlie Lee จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และปริญญาโทวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จาก Massachusetts Institute of Technology หลังจากเรียนจบในระดับปริญญาโท Charlie เป็นวิศวกรซอฟต์แวร์ให้กับบริษัท Kana Communications อยู่ 3 ปี ก่อนเข้าทำงานเป็นวิศวกรซอฟต์แวร์ระดับอาวุโสให้กับ Guidewire Software นาน 4 ปี 2 เดือนและเข้าทำงานกับบริษัท Google ในตำแหน่งวิศวกรซอฟต์แวร์ อีก 5 ปี 11 เดือน หลังจากออกจากบริษัท Google Charlie เข้าทำงานกับ Coinbase ซึ่งเป็น Bitcoin wallet และ Platform ในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรรม ก่อนขึ้นรับตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมของ Coinbase รวมระยะเวลาทำงานให้กับ Coinbase 4 ปี 1 เดือน ปัจจุบัน Charlie เป็นใช้เวลาเพื่อพัฒนาเหรีญ Litecoin 1 ..

Read more