Tag : Brian Armstrong

ประวัติ Brian Armstrong จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ จาก Rice University และเข้าทำงานกับบริษัท IBM ในตำแหน่งหัวหน้าทีมฝึกงาน 4 เดือนและย้ายไปเป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้กับบริษัท Deloitte & Touche นาน 5 เดือน ก่อนจะก่อตั้งบริษัทและดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด ของ UniversityTutor.com เป็นเวลา 8 ปี 10 เดือน ระหว่างปีสุดท้ายของการเป็นผู้บริหารสูงสุด Brian ได้เป็นวิศวกรซอฟต์แวร์ให้กับ Airbnb.com นาน 1 ปี 2 เดือน ปัจจุบัน Brian เป็นผู้ร่วมก่อตั้งและผู้บริหารสูงสุดของ..

Read more