Tag : Bobby Lee

ประวัติ Bobby Lee จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ จากมหาวิทยาลัย Stanford และปริญญาโทบริหารธุรกิจอีก 1 ใบ จาก China Europe International Business School ในช่วงของการฝึกงาน Bobby เข้าฝึกงานเป็นเวลา 1 ปีในตำแหน่งวิศวกรวิจัยซอฟต์แวร์ ให้กับบริษัท IBM หรือ International Business Machines หลังจบการฝึกงานที่ IBM แล้ว Bobby เข้าฝึกงานต่อกับบริษัท Microsoft เป็นเวลา 3 เดือนในตำแหน่งวิศวกรพัฒนาซอฟต์แวร์ และฝึกงานเป็นวิศวกรซอฟต์แวร์ให้กับบริษัท Silicon Spice อีก 3 เดือน ก่อนดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมให้กับบริษัท Yahoo เป็นเวลา 8 ปี 1 เดือน จากนั้น Bobby เป็นผู้อำนวยการวิศกรรมซอฟต์แวร์ให้กับบริษัท EMC, China Center of ..

Read more