Tag : Blockchain

นิยาม Blockchain 1, 2, 3 หรือ Block chain 4, 5 คือ เทคโนโลยีชนิดหนึ่ง ในรูปแบบซอฟแวร์ ที่ใช้เป็นรายการบันทึกข้อมูล สามารถเขียนชุดคำสั่งให้บันทึกทั้งการทำธุรกรรมทางการเงินและทุกสิ่งที่มีมูลค่า6 โดยข้อมูลที่ได้รับการยืนยันและตรวจสอบความถูกต้องแล้วจะถูกเก็บเป็น block แต่ละ block บรรจุ cryptographic hash และ time stamping รวมถึงข้อมูลการทำธุรกรรมของ block ก่อนหน้าไว้ block แต่ละ block เชื่อมต่อกันแบบลูกโซ่ ถูกออกแบบให้ป้องกันการดัดแปลงข้อมูลด้วยวิธีการเก็บข้อมูลแบบเปิด คือ ไม่เก็บข้อมูลไว้กับคนใดคนหนึ่งหรือที่ใดที่หนึ่ง ข้อมูลถูกเก็บโดยการกระจายออกไปให้กับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ทุกคนถือข้อมูลชุดเดียวกัน ข้อมูลเหมือนกัน มีการ update ข้อมูลพร้อมกัน สามารถบันทึกและตรวจสอบการทำธุรกรรมระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ7 มีการรักษาความปลอดภัยโดยวิธีการเข้ารหัสข้อมูลที่เรียกว่า Cryptography 8, 9 ประเภทของ Blockchain Blockchain แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 1. Public Blockchains ..

Read more