Tag : Bech32

Bech32 เกี่ยวข้องกับ Address ของ Cryptocurrency รูปแบบหนึ่งที่มีรูปแบบในการที่จะสามารถตรวจสอบข้อผิดพลาดได้ง่ายกว่ารูปแบบอื่น ๆ 1 โดยรูปแบบของ Wallet ที่ใช้จะต้องรองรับ Bech32 Address  ก่อนเมื่อมีคนใช้คนที่อยากจะได้รับ Token ก็จะต้องใช้ Bech32 Address ในการรับ Token ซึ่งจำนวนของ Bech32 Address สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ ต่อไปนี้ https://p2sh.info/dashboard/db/bech32-statistics?orgId=1 ปัจจุบันรูปแบบของ Address ที่ใช้เป็นที่ยอมรับและสามารถใช้รับส่ง Token หรือ Cryptocurrency ได้อย่างแพร่หลา..

Read more