Tag : Adam Back

ประวัติโดยย่อ Adam Back เกิดในเดือนกรกฎาคม ปีค.ศ. 1970 ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ จบการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ จากมหาวิทยาลัย Exeter1 เริ่มทำงาน e-cash โปรโตคอล ตั้งแต่ปี 1995 ในฐานะ applied cryptographer ปัจจุบัน Adam Back เป็นผู้ก่อตั้งและประธานบริษัท Blockstream2 ผลงานที่โดดเด่น Adam Back เป็นผู้สร้าง hashcash ระบบ proof of work และ Decentralized mining เทคโนโลยีทั้ง 3 ชนิดดังกล่าวถูกใช้ในระบบ Crytocurrency ที่มีชื่อเสียงอย่าง Bitcoin ซึ่งปรากฏอยู่ใน Bitcoin whitepaper2 เป็นผู้ทำให้ระบบ credlib สามารถใช้งานได้ นอกจากนี้ยังเป็นผู้บุกเบิกการใช้งาน ultra-compact code1 ผลงานเผยแพร่ตีพิมพ์ ผลงานตีพิมพ์ของ Adam ..

Read more