Wallet

  Cryptopedia

นิยาม


Wallet กล่าวถึง Cryptocurrency wallet คือ โปรแกรมที่ใช้เก็บ Private หรือ public keys และมีการปฏิสัมพันธ์กับ Blockchain ซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถส่งและรับค่าเงิน Digital อีกทั้งยังสามารถใช้ดูยอดเงิน digital ดังกล่าวได้1

ลักษณะของการทำงาน Wallet 


ในการเลือก Wallet ผู้ใช้ต้องสามารถเข้าถึง Private key เท่านั้นจึงจะสามารถเข้าถึง Cryptocurrency ได้ ซึ่งไม่แตกต่างจากธนาคาร ที่ต้องใช้ความเชื่อมั่นในกับธนาคารว่า สมุดบัญชีธนาคารของตน เลขบัญชีนั้นจะถูกเก็บไว้ในที่ปลอดภัย และต้องยืนยันตัวตนเวลานำเงินออก2 ตัว Cryptocurrency ไม่ได้เก็บไว้ใน Wallet แต่ Cryptocurrency มีรหัสธุรกรรมที่ถูกบันทึกอยู่ใน Wallet นั้นซึ่งก็คือ Private key

Wallet จะมีผู้ให้บริการ ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยี Blockchain หรือ ทีมพัฒนา Cryptocurrency เฉพาะ coin นั้น ปัจจุบันมีรูปแบบของ Cryptocurrency Wallet มากมาย ซึ่งมีการให้บริการที่แตกต่างกัน เช่น บาง Wallet สามารถใช้ได้เฉพาะค่าเงินที่เป็น Coin หรือ Token based on ERC20 เท่านั้น บาง Wallet สามารถใช้ได้ทุก Cryptocurrency ขึ้นอยู่กับรูปแบบของการบริการของกระเป๋า  นอกจากนี้ Wallet แต่ละ Wallet ติดตั้งแตกต่างกันไป เช่น ติดตั้งบน Smartphone บน Desktop หรือติดตั้งไว้บน Web-Browser เป็นต้น

รูปแบบของ Wallet 


รูปแบบของ Cryptocurrency Wallet สามารถแบ่งเป็น 5 รูปแบบหลัก3, 4

 1. Hardware Wallets คือ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่สามารถพกพาได้ โดยมีระบบจัดการ Private key และ Public Address อยู่ในนั้นซึ่งอาจจะมีขนาดใกล้เคียงกับ Hardisk หรือ USB ขนาดพกพา โดยสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือ หรือ คอมพิวเตอร์ PC ผ่าน USB plug  Hardware Wallet มีความปลอดภัยสูง เนื่องจากไม่ได้เชื่อมต่อกับโทรศัพท์หรือสัญญาณ Internet ใด ๆ ยกเว้น เมื่อใช้งานกับอุปกรณ์อื่น  โดย Hardware Wallet รุ่นใหม่มีลักษณะเป็น Multicurrency Wallet คือสามารถเก็บได้หลายสกุล Cryptocurrency
 2. Paper Wallets คือ Wallet ที่มันคือการ พิมพ์ Private Key ลงในกระดาษ รวมทั้ง Address ซึ่งอาจจะมี QR code เพื่อความสะดวกในการ Add  Address หรือ Privatekey ในการทำธุรกรรม ระบบ Paper Wallet ก็มีความปลอดภัยสูงเนื่องจากบุคคลอื่นเข้าถึงไม่ได้โดยวิธีการ Hack ผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แต่อาจจะเสี่ยงจากการนำไปใช้โดยบุคคลที่ 3 และเกิดการสูญหายได้ง่าย
 3. Desktop Wallet คือ Software ที่ติดตั้งลงบนเครื่อง Computer ไม่ว่าจะเป็น Desktop หรือ PC  Notebook , Ipad โดยติดตั้งผ่านระบบปฏิบัติการเช่น iOS Window และ Linux ระดับของความปลอดภัยบนคอมพิวเตอร์ของ Wallet คือ การเชื่อมต่อผ่าน internet ของคอมพิวเตอร์ ซึ่งอาจจะมีโปรแกรมดักจับรหัสผ่านในรูปแบบอื่น ๆ ผ่าน Trojan software หรือการใช้แป้นพิมพ์
 4. Mobile Wallet ถือว่าเป็น wallet software ที่มีผู้ใช้จำนวนมากเนื่องจากมีความสะดวกสะบาย จากการที่โทรศัพท์สามารถตอบโจทย์การใช้งานทุกเวลา ทุกสถานที่ และแทบทุก Cryotocurrency พยายามที่จะพัฒนา Mobile wallet เป็นฟังค์ชั่นเสริมในการใช้งาน สืบเนื่องมาจากเป้าหมายของการใช้ Cryptocurrency คือ ค่าเงินซึ่งต้องใช้จ่ายกับทางร้านคือหรือผู้รับบริการ
 5. Web Wallet คือ รูปแบบ Hot wallet ที่เชื่อมต่อกับ Internet ผ่าน internet browser เช่น Google Chrome หรือ Firefox ผ่าน URL โดยมีรูปแบบที่เป็นเจ้าของ Host ของ Server เอง เรียกว่า Hosted Wallet และอีกแบบก็คือ Non-Hosted wallets ตัวอย่างของ Wallet ที่เป็น Non-hosted คือ MetaMask และ MyEtherWallet และตัวอย่างของ Hosted Wallet คือ Coinbase เป็นต้น

การจำแนกรูปแบบอื่นของ Cryptocurrency Wallet 


Hot wallet และ Cold Wallet  การเรียก Hot และ Cold wallet เป็นการจำแนกตามอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อ Internet และ เครื่องมือที่ใช้เก็บ ตัวอย่างเช่น Hardware wallet ที่อยู่ในรูปร่างคล้าย USB ต่าง ๆ Wallet ที่ติดตั้งบน PC

Multisig Wallet หรือ Multisignature wallet4 คือ ประเภทที่ต้องการการเข้าถึงหลายกลุ่มบุคคล เช่น การใช้งานในรูปแบบองค์กร เพื่อที่จะให้การทำธุรกรรม เช่นเดียวกับ การเปิดบัญชีธนาคารในรูปแบบกลุ่มบุคคล 3 คนและต้องการจำนวนผู้ยืนยันในการทำธุรกรรม 2 ใน 3 ขึ้นไป

Multi-Currency Wallet คือ4 รูปแบบของ Wallet ที่สามารถเก็บ Cryptocurrency ได้หลาย Cryptocurrency โดย บาง Multi-Currency Wallet สามารถใช้รูปแบบการแปลงสกุลเงินให้อัติโนมัติ เช่น เปลี่ยนจาก Bitcoin เป็น Ethereum

คำอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


Public Key

Private Key

Address

Cold Storage

 

 

footnotes

Show 6 Footnotes

 1. Ameer Rosic, 2017. Cryptocurrency Wallet Guide: A step by step tutorial ที่มา: https://blockgeeks.com/guides/cryptocurrency-wallet-guide/ สืบค้นเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2018, footnotes
 2. NA. nd, Cryptocurrency Wallet ที่มา; https://en.wikipedia.org/wiki/Cryptocurrency_wallet สืบค้นเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2018, footnotes
 3. Sudhir Khatwani, 2018. 5 Different Types of Crypto Wallets You should Know About. ที่มา: https://coinsutra.com/types-of-crypto-wallets/ สืบค้นเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2018, footnotes
 4. hobolaptop, nd. All Cryptocurrency Wallet Types, Explained ที่มา: https://hobowithalaptop.com/crypto-wallets สืบค้นเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2018, footnotes
 5. hobolaptop, nd. All Cryptocurrency Wallet Types, Explained ที่มา: https://hobowithalaptop.com/crypto-wallets สืบค้นเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2018, footnotes
 6. hobolaptop, nd. All Cryptocurrency Wallet Types, Explained ที่มา: https://hobowithalaptop.com/crypto-wallets สืบค้นเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2018, footnotes