Operating System (OS)

  Cryptopedia

Operation System หรือ OS คือ ระบบปฏิบัติการ (operating system) หรือ โอเอส (OS) คือโปรแกรมที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมต่อระหว่างฮาร์ดแวร์ (Hardware) กับ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไปซึ่งทำหน้าที่รับข้อมูลจากผู้ใช้อีกที โดยจะทำหน้าที่ควบคุมการแสดงผล การทำงานของฮาร์ดแวร์ ให้บริการกับซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไปในการรับส่งและจัดเก็บข้อมูลกับฮาร์ดแวร์ และจัดสรรการใช้ทรัพยากรระบบ (Resources) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 1

เดิมระบบปฏิบัติการเป็นเพียง Command Line หรือเมื่อผู้ใช้ Computer ต้องการส่งคำสั่งใด ๆ กับคอมพิวเตอร์จะต้องใช้การพิมพ์คำสั่งและหน้าจอของคอมพิวเตอร์จะไม่มีโปรแกรมกราฟฟิค หรือส่วนที่ทำให้เราเห็นว่า Drive D: หรือ Drive C: โดยมีรูป Computer รูป Folder รูป File Microsoftword ปรากฏให้เห็น ซึ่งการพัฒนาส่วนนี้ขึ้นมาเรียกว่าเป็น Graphic User Interface (GUI) ทำให้เราเป็นภาพของโปรแกรมและการสั่งการใช้งานผ่านการคลิ๊กด้วยคำสั่งเดียว อย่างไรก็ตาม Computer ก็ยังมีการสั่งการลักษณะการใช้ Command Line อยู่เช่น OS ที่เป็น Linux System ซึ่งรวมถึง Function Command Promp ใน Window OS เช่นกัน

ประเภทของระบบปฏิบัติการ


ระบบปฏิบัติการของ Computer นั้นแบ่งเป็น 3 ประเภทหลัก ๆ ดังต่อไปนี้

  1. Software OS เป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของเครื่อง OS โดยส่วนใหญ่จะเป็น Software OS เนื่องจากสามารถปรับปรุง แก้ไข พัฒนาได้ง่ายที่สุด
  2. Firmware OS เป็นโปรแกรมส่วนหนึ่งของคอมพิวเตอร์ ซึ่งก็คือ ไมโครโปรแกรม (Microprogram) ซึ่งเกิดจากชุดคำสั่งที่ต่ำที่สุดของระบบควบคุมการทำงานของ CPU หลายๆ คำสั่งรวมกัน การแก้ไข พัฒนา ทำได้ค่อนข้างยากและเสียค่าใช้จ่ายสูง
  3. Hardware OS เป็น OS ที่สร้างจากอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ ทำหน้าที่เหมือน Software OS แต่เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของฮาร์ดแวร์ ทำให้การปรับปรุงแก้ไขทำได้ยาก และมีราคาแพง

หน้าที่ของระบบปฏิบัติการ


1. ติดต่อกับผู้ใช้ (User Interface)
เนื่องจาก OS ถูกสร้างขึ้นด้วยจุดประสงค์หลัก คือ เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานแก่ผู้ใช้ โดยที่ผู้ใช้ ไม่จำเป็นต้องทราบการทำงานของฮาร์ดแวร์ ก็สามารถทำงานได้โดยง่าย ดังนั้น จึงต้องมีส่วนที่ทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ใช้ ในลักษณะที่ง่ายต่อการใช้งาน

2. ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์
OS เป็นตัวกลางที่เชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้งานกับฮาร์ดแวร์ โดยผู้ใช้ ไม่จำเป็นต้องเข้าใจในการทำงานของฮาร์ดแวร์ ดังนั้น OS จึงต้องมีหน้าที่ควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์ต่างๆ เหล่านั้นแทนผู้ใช้ โดยจะมีส่วนประกอบเป็นรูทีนต่างๆ ซึ่งจะควบคุมอุปกรณ์แต่ละชนิด

3. จัดสรรทรัพยากรในระบบ
ในการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรต่างๆ เข้าช่วย เช่น CPU หน่วยความจำ เป็นต้น และทรัพยากรเหล่านี้มีจำกัด จึงจำเป็นต้องมีการจัดสรรการใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด และทำให้การประมวลผลดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบปฏิบัติการนั้นไม่ได้มีแต่อยู่ใน Computer เท่านั้น แต่มีอยู่ในอุปกรณ์ Electronics อื่น ๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ Computer พกพา Tablet โดยทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยตัวอย่างของระบบปฏิบัติการต่าง ๆ แสดงดังตารางต่อไปนี้

ชื่อระบบ เจ้าของ อุปกรณ์ ระบบพื้นฐาน License
Windows XP, Vista, 7 , 8 , 10 ฯลฯ Microsoft Computer MS-Dos Commercial
Linux (Ubuntu, Red Hat, Debian) Open Source Computer Linux Kernel Opensource
MAC OS Apple Inc. Computer OSX (Unix Base) Commercial

 

ในระบบปฏิบัติการที่ใช้ Linux Kernel มีระบบปฏิบัติการที่พัฒนาต่อยอดออกไปภายใต้ Brand ต่าง ๆ เช่น Red Hat Debian Ubuntu Linux Mint รวมถึงระบบปฏิบัติการ Android Chrome OS ของบริษัท Google ก็พัฒนาขึ้นมาจาก Linux Base

 

footnotes

Show 1 Footnote

  1. itexcite nd. ระบบปฏิบัติการ OS คืออะไร, ตามที่อ้างอิงใน : http://www.itcomtech.net/th/article-all/73-operating-system.html สืบค้นเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2018, footnotes