Masternode

นิยาม


Masternode คือ node ของ Cryptocurrency  หรือ Computer wallet ที่ทำการยืนยันและบริหารจัดการเกี่ยวกับธุรกรรมของ Blockchain ในระดับ real-time1 รวมไปถึงการตัดสินใจต่าง ๆ เช่น การล็อคธุรกรรม การส่ง Currency ในรูปแบบต่าง ๆ การโหวต การตัดสินใจทางการเงิน2 คำว่า Masternode ถูกใช้เป็นครั้งแรกใน Dash Coin Masternode ซึ่งทำหน้าที่ในการยืนยันธุรกรรมแบบ Instant Send และ Private Send และได้รับผลตอบแทนเป็นค่าธรรมเนียม

โดยสรุป Masternode คือเครือข่าย Server ที่ทำหน้าที่เป็นระบบการกระจายอำนาจการตัดสินใจ (ไร้คนกลาง) ลดการผูกขาด โดยทำหน้าที่เฉพาะอย่างหลายหน้าที่ ที่ Node ปกติไม่สามารถทำได้ เช่น เป็นตัวกลางในการยืนยันธุรกรรม รับ-ส่ง Coin การยืนยัน Coin เข้ามาในระบบ การตัดสินใจนโยบายของเหรียญ ความโปร่งใสของธุรกรรมของเหรียญ

ความเป็นมาโดยย่อ (Conceptual Background)


สืบเนื่องมาจากการสร้าง Block ของ Cryptocurrency ในเทคโนโลยี Blockchain ยุคแรก ๆ นั้นใช้กำลังประมวลผลของ Computer เป็นตัวแก้ไขสมการคณิตศาสตร์ที่กำหนดขึ้น โดยที่เจ้าของ Mining Rig ที่มีกำลังของ Machine ที่สูงก็จะมีโอกาสที่สูงขึ้นที่จะประสบความสำเร็จในการแก้ไขสมการและสร้าง Block ได้เยอะ จึงเรียกว่าระบบแบบนี้ว่า Proof of Work และเมื่อแก้ไขเสร็จแล้วจึงเรียกธุรกรรมนั้นว่าเป็นการสร้าง Block ใหม่ขึ้นมา โดย Computer ที่ทำการแก้ไขสมการนั้นถูกเรียกว่า Mining Rig หรือเหมืองขุดซึ่งถูกใช้กับ Bitcoin ที่เป็น Cryptocurrency เหรียญแรก หรือเรียกว่า การขุด Bitcoin หรือ BTC Mining โดยที่สถานะของ Mining Rig หรือ Computer นี้เทียบเท่ากับ 1 Node ของจำนวน Computer ที่ทำหน้าที่ทั้งหมดในเครือข่าย (Network)

เมื่อสร้าง Block ใหม่สำเร็จเจ้าของ Mining Rig หรือ เหมืองขุดก็จะได้ผลตอบแทนที่เรียกว่า Block Reward โดยได้รับผลตอบแทนผ่าน Wallet ซึ่งเป็น Software ที่ใช้ในการรับ Block reward ที่ว่านั้น ต่อมาเพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของของ Block ที่สร้างใหม่ขึ้นมานั้น จะใช้ Computer ที่ทำการขุด Cryptocurrency อีกเช่นกันในการยืนยันความเป็นเจ้าของ Block โดยอาศัยการยืนยันจากทุก Node ที่มีอยู่ในเครือข่าย ทำให้ไม่สามารถคัดลอก Block หรือทำซ้ำได้ถ้าจำนวน Node ทั้งหมดในระบบไม่ได้มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงเรียกลักษณะของการยืนยันนี้ว่า Decentralization หรือระบบไร้คนกลาง เนื่องจากไม่ต้องใช้หน่วยงานกลางในการยืนยันหรือรับรองว่าเงินนี้ใช้ได้และถูกต้องเป็นเจ้าของโดยผู้ถือ

ระบบไร้คนกลาง หรือ การกระจายอำนาจในการตัดสินใจนี้แตกต่างจากสกุลเงิน (Fiat) ที่ใช้กันทั่วไปโดยมีธนาคารกลางเป็นผู้กำกับนโยบายต่าง ๆ ของประเทศ (Centralization) เพียงกลุ่มเดียว ตัวอย่างเช่น ประเทศที่พึ่งพาการส่งออกมักจะดำเนินนโยบายค่าเงินอ่อนค่าเมื่อเทียบกับค่าเงินอื่น เพื่อให้ประเทศคู่ค้าซื้อสินค้าของประเทศตนได้ในราคาถูกทำให้ยอดการส่งออกสูง การที่จะทำให้ค่าเงินอ่อนค่า ธนาคารกลางจะทำการลดอัตราดอกเบี้ยในประเทศ เมื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าประเทศอื่น ๆ เงินทุนที่นำมาใช้หาผลตอบแทนจากผลิตภัณฑ์ทางการเงินในประเทศจะถูกถ่ายโอนไปยังประเทศที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า บทบาทของธนาคารกลางดังกล่าวทำให้การดำเนินนโยบายทางการเงินมีความไม่เป็นอิสระเพราะ ธนาคารกลางเป็นผู้ตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายต่าง ๆ แต่เพียงผู้เดียวการกระจายอำนาจนี้ทำให้กลไกตลาดได้ทำงานเต็มที่ กล่าวคือ ไม่มีคนสามารถมาแทรกแซงกลไกทางด้านปริมาณ (Supply) ของ Cryptocurrency เพราะไม่สามารถเพิ่มหรือลดปริมาณของจำนวน Coin หรือ Token ที่มีในตลาด ไม่สามารถสร้างปริมาณเงินเพิ่ม (Quantitative Easing) ได้ จึงเป็นสาเหตุของการพัฒนา BTC ขึ้นมา

ที่มา: 3iQresearch Group

POSPOW concept

ภายหลังมีความนิยมทางด้านการสร้าง Coin ที่ใช้ Source Code ของ Bitccoin (BTC) เป็นฐานและพัฒนา Function การทำงานให้ดีกว่าจึงทำให้มี Cryptocurrency อื่น ๆ จำนวนมากที่ถูกสร้างขึ้นและใช้การทำเหมืองขุด ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองพลังงานเป็นจำนวนมาก 3 จึงได้มีความพยายามคิดค้น Proof of Stake Algorithm ขึ้นมา กล่าวคือ แทนที่จะใช้กำลังของ Computer เพื่อที่คนที่มีกำลังสูงสุดจะมีโอกาสแก้ Block ได้ ให้เปลี่ยนเป็นคนที่ถือครอง Currency นั้นในอัตราส่วนสูงสุด (Staking) ได้โอกาสที่จะแก้ Block ใหม่และเป็นเจ้าของ Reward ที่ได้จากการยืนยันการเกิด Block ใหม่แทน อย่างไรก็ตามแนวคิด Proof of Stake ไม่ได้เป็นที่มาของการสร้าง Masternode ซึ่ง Cryptocurrency ที่ใช้ Masternode เป็นเหรียญแรกคือ DASH ขณะที่เหรียญที่ใช้ Proof of Stake เหรียญแรกนั้นเป็น Peer Coin โดยใช้ผสมกัน (Hybrid) ระหว่าง Proof of Stake กับ Proof of Work (PoS/PoW)

Masternode อาจจะถือว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของ Proof of Stake Algorithm (ไม่ใช่ทั้งหมด) ซึ่งทำหน้าเป็นเหมือนกับ Node ที่คอยยืนยันธุรกรรมของ Cryptocurrency ซึ่งคล้ายคลึงกับ Function การทำงานของ Mining Rig บางส่วน เพียงแต่การทำ Crypto-mining นั้นเป็น Algorithm Proof of Work คือการใช้กำลังของ Computer ในการคำนวณแก้ไขสมการทางคณิตศาสตร์สร้าง Block ขึ้นมา เพียงแต่ Masternode ทำหน้าที่ได้แค่ระดับการยืนยันธุรกรรม เช่น การส่งแบบทันที (InstantSend) และการส่งเพื่อไม่สามารถระบุตัวตนผู้ส่งได้ (PrivateSend)

การที่ถือว่า Masternode เป็นรูปแบบหนึ่งของ Proof of Stake เนื่องจากการที่ถือครอง Cryptocurrency ใน Wallet เฉพาะกรณีที่ Coin ใช้ระบบ Proof of Stake นั้นนอกจากจะได้ผลตอบแทนจาก Masternode แล้วยังได้ผลตอบแทนจากการสร้าง Block ใหม่ของ PoS coin กล่าวคือ แทนที่จะใช้พลังการคำนวณประสิทธิภาพสูง เช่น การใช้ GPU card หรือ ASIC mining machine เพียงแค่ถือครอง Coin ไว้ใน Wallet เพื่อสร้างและยืนยันธุรกรรมแต่ในสัดส่วนที่กำหนดไว้แน่นอน เช่น กรณีของ DASH Masternode ต้องฝากเข้า Wallet ที่ติดตั้งไว้ใน Address และ Wallet ที่ติดตั้งทำ Masternode จำนวน 1,000 DASH เป็นต้น

ด้วยเงื่อนไขการที่ต้องนำ Cryptocurrency ฝากเข้าใน Hot หรือ Cold Wallet และติดตั้ง Masternode Softwere ไว้ในคอมพิวเตอร์ตลอดเวลาเพื่อให้ได้ Block rewards ขึ้นมา จะคล้ายคลึงกับเงินปันผลของการถือหุ้นสามัญ (เฉพาะ PoS) โดยแต่ละ cryptocurrency ก็มีอัตราผลตอบแทนที่แตกต่างกันไป นอกจากนี้ กฎเกณฑ์ที่ต้องถือครองเหรียญไว้ใน Wallet ยังสร้างเสถียรภาพของราคาในระยะยาวเพราะว่า นักลงทุนย่อมไม่อยากที่จะรับกำไรจากส่วนต่างราคาในระยะสั้นเนื่องจากรับผลตอบแทนจาก Reward ที่ดีกว่า นอกจากว่ามีการเปลี่ยนแปลงราคาในระดับสูงเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ในช่วงแรกผลตอบแทนของ Masternode นั้นอาจจะสูงได้ถึงหลักมากกว่า 1,000 % ต่อปีและลดลงอย่างรวดเร็วตามเงื่อนไขของเหรียญจึงทำให้ช่วงนี้มีการเทขายเพื่อลดความเสี่ยงในช่วงแรกซึ่งผลกระทบต่อราคาระยะสั้นด้วยในช่วงแรกด้วยเช่นกัน

Currency แรกที่ทำ Masternode


Dash Masternode Network Concept

ที่มา: www.dash.org

Masternode มีอีกชื่อว่า Bonded Validator Systems4 คือกลุ่มของ Server ที่อยู่ภายใต้ Blockchain Network จะทำหน้าที่ในการยืนยันธุรกรรมของเหรียญที่ได้จากการขุด Crypto Mining (Proof of Work) ไม่สามารถทำได้ใน Node ปกติโดยเหรียญแรกที่ใช้ระบบ Masternode คือ Dash โดย Dash เรียกมันว่า Proof of Service Algorithm

ซึ่งแทนที่ Dash จะใช้ธุรกรรมแบบ Single Tier อย่างเช่น Bitcoin คือใช้คนทำเหมือง (Mining) เป็นคนกลุ่มเดียวในที่มีบทบาทในการสร้าง Block ใหม่ ขณะที่ Dash ใช้ Two Tier คือระบบ Masternode  ซึ่งจะสามารถทำ PrivateSend , InstantSend และ ทำตัวเป็นผู้กำกับเหรียญในระบบโหวต กล่าวคือ Dash ใช้ Miner หรือ เป็นตัวขุดเหรียญขึ้นมา ขณะที่การทำธุรกรรมอื่น ๆ เช่นการส่งเหรียญ การโหวตต่าง ๆ ใช้ Masternode เป็นผู้ตัดสินใจ

การรับสิทธิเป็น Masternode


การจะทำ Masternode ในกรณีของ DASH coin ต้องมีเหรียญ 1,000 DASH เพื่อใช้ประกันในการป้องกันเหตุการณ์ Sybil attacks ซึ่งจำนวน 1,000 Dash นั้นยังเป็นกรรมสิทธิของเจ้าของ Dash และสามารถใช้ได้ทุกเมื่อแต่ว่าเมื่อใช้ไปแล้ว สิทธิของความเป็น Masternode จะถูกยกเลิกทันที 5

การที่เหรียญ Cryptocurrency ถูกขุดขึ้นมาจะใช้ Masternode ในการยืนยันธุรกรรมของเหรียญที่ขุดขึ้นมา นั่นทำให้ Block Reward คือเหรียญที่ถูกขุดขึ้นมานั้นจะถูกแบ่งให้คนสองกลุ่มคือ คนขุดเหมืองและ Masternode ตัวอย่างในระบบของ Dash จะทำการแบ่ง Block Reward ที่แก้ไข Block ได้นั้น ผู้ขุดหรือ Miner จะได้ 45 % และ Masternode ได้ 45 % ขณะที่อีก 10 % จะนำไปใช้เป็นเงินสำรอง หรือเงินคงคลังที่เรียกว่า Budget System หรือ Treasury System6

Function ใน Masternode

Private Send 


เหรียญที่มี Private Send function 7 8  ทำให้เจ้าของเหรียญสามารถส่ง Cryptocurrency ของคุณโดยไม่สามารถติดตามได้ ถึงเรียกว่า Private (ส่วนบุคคล) โดยนำไปรวมกันกับธุรกรรมอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น ทำให้ไม่รู้ว่าธุรกรรมนี้มาจากใครเป็นของใคร ซึ่งธุรกรรมประเภทนี้จะสร้างความเป็นส่วนตัวให้กับผู้ใช้

InstantSend


ฟังค์ชั่น InstantSend เป็นบริการที่ทำให้เกิดธุรกรรมแบบทันที ด้วยระบบนี้จะทำให้จัดการธุรกรรมอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งการจัดการธุรกรรมที่ขัดแย้งกัน บล็อคธุรกรรม Function InstantSend ช่วยแก้ปัญหาการใช้จ่ายซ้ำซ้อนโดยไม่ต้องใช้เวลาในการยืนยันธุรกรรมที่นาน เช่น Bitcoin เดิมทีทาง DASH ตั้งชื่อว่า InstantX แต่ว่าถูกเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า InstantSend ภายหลัง

รูปแบบ Masternode Reward เบื้องต้น


รูปแบบการจ่าย Masternode Reward ของแต่ละเหรียญมีความแตกต่างกัน สาเหตุเนื่องจากหลายประการ โดยส่วนใหญ่ใช้การอ้างอิง Block Hight กล่าวคือ ถ้าจำนวน Block ถูกสร้างขึ้นมาจำนวนหนึ่งแล้ว Reward จะลดลง แต่ก็มีรูปแบบการจ่ายแบบอื่นอีก ตัวอย่างเช่น ตาม Algortihm ที่ใช้เป็นต้น

Masternode ใช้ Block Hight 9

Block Height
Reward Amount
Masternodes
Miners
DevFee
Block 2 - 86400
200 XLQ
40 XLQ
160 XLQ
0 XLQ
Block 86401 - 151200
150 XLQ
37.5 XLQ
11.5 XLQ
0 XLQ
Block 151201 - 225000
125 XLQ
37.5 XLQ
87.5 XLQ
0 XLQ
Block 225001 - 302400
125 XLQ
75 XLQ
43.75 XLQ
6.25 XLQ
Block 302401 - 345600
100 XLQ
60 XLQ
35 XLQ
5 XLQ
Block 345601 - 388800
75 XLQ
45 XLQ
26.25 XLQ
3.75 XLQ
Block 388801 - 475200
50 XLQ
30 XLQ
17.5 XLQ
2.5 XLQ

 

Masternode Time-Based Reward Distribution

ตัวอย่างINN Block Reward Distribution10 การแบ่ง Block Reward ของ INN เริ่มที่ 20 INN และลดลงปีละ 12 % Block Reward ที่ได้จะแบ่งให้คนทำ Masternode 50 % และคนทำเหมืองขุดอีก 50 %

ตัวอย่าง PIVX Block Reward Distribution11 แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 10% สำหรับการเจริญเติบโตของเหรียญ 10 % โดยใช้ผ่านการโหวตของสมาชิก ส่วนอีก 90 % ที่เหลือแบ่งกันระหว่างคนทำ Masternodes กับ Stakers (ผู้ถือเหรียญที่เป็นประเภท PoS) โดยใช้ Algorithm เป็นตัวแบ่งตามสัดส่วนของผู้ถือชื่อ Seesaw Algorithm

"5 PIV are created (Also sometimes called minting). These PIV are then automatically divided into three pieces. A fixed 10% (0.5 PIV) goes into a pool that is used to fund the growth of PIVX. (Method 3) The Masternodes vote on which projects that 10% should be spent on and then the community members who did the project claim the PIV. The other 90% (4.5 PIV) gets divided between the Masternodes and the Stakers."

Masternode Setup Services


Masternode Setup Services เป็นรูปแบบบริการที่กลุ่มคนที่อยากจะบริการให้กับกลุ่มลูกค้าที่มีปัญหาในการติดตั้ง Masternodes โดยการคิดค่าบริการ โดยรูปแบบของการให้บริการแตกต่างกันไป และเงื่อนไขที่แตกต่างกัน ตามเงื่อนไขของ Cryptocurrency ที่ต้องใช้แตกต่างกัน

ตัวอย่างที่ 1  Shared Masternode เนื่องจากมูลค่าของ Cryptocurrency บางเหรียญมีมูลค่าที่สูงเช่น DASH Coin ทำให้บางคนไม่สามารถหา DASH มาได้ 1000 DASH แต่หามาได้ 300 DASH เป็นต้น วิธีการนี้ต้องหากลุ่มคนที่ไว้ใจได้และติดตั้ง Masternode ผู้ที่จะทำจะต้องส่ง DASH coin ไปยังกระเป๋าของคนที่จะทำ Masternode โดยจะต้องเฉลี่ยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ Server รายเดือนกันหรือมีค่าธรรมเนียมการติดตั้ง  และเมื่อได้ Reward จาก Masternode มาแล้วก็ต้องแบ่งกันตามสัดส่วน

ตัวอย่างที่ 2  Masternode Service คือ กลุ่มที่ให้บริการการติดตั้ง masternodes ที่มีหลายรูปแบบ ได้แก่

การให้บริการเฉพาะ Server พร้อมติดตั้งและคิดค่าธรรมเนียมเป็นรายเดือน บางรายอาจจะรับเป็น BTC หรือ Cryptocurrency อื่น ๆ โดยต้องจ่ายก่อนเป็นรายเดือน หรือบางรายอาจจะรับโดยการหักอัตราผลตอบแทนจาก Rewards ที่ได้รับของผู้รับบริการ

การให้บริการครบวงจร แต่ลูกค้าต้องซื้อเหรียญและฝากเข้าตามที่อยู่ที่กำหนด เท่านั้น สิ่งที่ผู้ซื้อบริการต้องทำคือซื้อ Cryptocurrency และฝากเข้า Address ที่กำหนด หรือให้เราสร้างกระเป๋าแล้วส่งเลขกระเป๋าไปให้ Service Provider โดยการให้บริการอยู่ในรูปแบบของ Package คือ การสอนติดตั้ง พร้อมการดูแลและติดตั้งเป็นตัวอย่างตั้งแต่ 1 อาทิตย์  1 เดือน หรือบริการติดตั้งดูแลเป็นระยะ 1 ปี เป็นต้น

footnotes

Show 11 Footnotes

 1. Sudhir Khatwani, 2018. What is A Masternode and How is it useful for Cryptocoin Investors, ที่มา:https://coinsutra.com/masternodes/ สืบค้นเมื่อ 15 พฤษภาคม 2018, footnotes
 2. N.A. nd. What is masternode? ที่มา: http://dashmasternode.org/what-is-a-masternode/ สืบค้นเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2018, footnotes
 3. N.A. n.d. Bitcoin Energy Consumption Index, ที่มา: https://digiconomist.net/bitcoin-energy-consumption สืบค้นเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2018, footnotes
 4. https://medium.com/chain-intelligence/masternodes-an-introduction-ce1021416bee สืบค้นเมื่อวันที่ 15/4/2018 footnotes
 5. https://www.dashninja.pl/block สืบค้นเมื่อ 15/4/2018 footnotes
 6. https://www.dash.org/network สืบค้นเมื่อ 15/4/2018, footnotes
 7. https://dashpay.atlassian.net/wiki/spaces/DOC/pages/1146924/PrivateSend สืบค้นเมื่อวันที่ 15/4/2018, footnotes
 8. https://coinsutra.com/dash-cryptocurrency/ สืบค้นเมื่อวันที่ 15/4/2018, footnotes
 9. NA.nd. https://alqo.org/masternodes สืบค้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2018, footnotes
 10. Bitcoinstuff, 2016. INNOVA coin ที่มา: https://bitcointalk.org/index.php?topic=2291517.0 สืบค้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2018, footnotes
 11. N.A., nd. What is PIV (Reward System): PIVX ที่มา: https://pivx.org/reward-system/ สืบค้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2018, footnotes