GAS (ETH)

  Cryptopedia

นิยาม


Gas เป็นหน่วยวัดของ Ethereum (ETH) ซึ่งจะใช้เป็นต้นทุนในการทำธุรกรรมของ ETH ให้สำเร็จ1, 2 เช่นเดียวกับมาตรวัดไฟฟ้าที่วัดเป็น kilowatt ต่อชั่วโมง Gas เป็นหน่วยการวัดในการวัดพลังคำนวณที่จะใช้ในการคำนวณงานใดงานหนึ่งของทางด้านคอมพิวเตอร์3, 4,5

รายละเอียดเพิ่มเติม


ย้อนไปถึงพื้นฐานเกี่ยวกับ Ethereum(ETH) ก่อนที่จะเข้าใจคำว่า GAS โดย Concept ของ ETH คือการสร้าง Decentralized Client-server model ตัวอย่างเช่น ใน Smartphone หรือ app store เมื่อเรา Download โปรแกรมสักโปรแกรมหนึ่งมาใช้และเก็บข้อมูลไว้ ตัวอย่างเช่น ปฏิทินที่เราได้ทำการบันทึกตารางงานของเราไว้เรียบร้อย ปรากฏว่า รุ่งเช้าบริษัทเจ้าของ Technology บอกว่ายกเลิกการใช้โปรแกรมดังกล่าวซึ่งดึงข้อมุลจาก Server ผ่าน internet ทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถเข้าถึงโปรแกรมนั้นได้ (ตัวอย่าง Worst case) ทำให้ผู้ใช้สูญเสียตารางงานตารางนัดลูกค้าดังกล่าวทั้งหมด เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว แทนที่ใครสักคนหนึ่งจะเป็นเจ้าของ Server ที่กล่าวมานั้น ทุกคนเป็นเจ้าของ Server หรือก็คือ Decentralized Client-server นั่นเอง เนื่องจากการบันทึกข้อมูลนั้น กระจายอยู่กับ Computer ทุกเครื่องที่ทำหน้าที่เป็น nodes เหล่านั้นทั้งระบบใน ETH network ดังนั้นในตัวอย่างข้างต้นการเขียนบันทึกลูกค้าเพิ่มลงในปฏิทิน จึงเป็นการบันทึกข้อมูลลงใน block ทำให้เกิดธุรกรรมเกิดขึ้นซึ่งต้องใช้พลังในการคำนวณของ Computer เหล่านั้นเป็นต้น

ตัวอย่างข้างต้นพยายามชี้ให้เห็นแนวคิดเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงธุรกรรมที่เกิดขึ้นบน ETH คือการสร้าง Block การรับส่ง ETH ทำให้เกิดต้นทุนดังกล่าว โดยจ่ายเป็น GAS การจะได้มาซึ่ง GAS จะต้องจ่ายเป็น ETH สาเหตุที่ไม่จ่ายเป็น GAS เพราะแนวคิดของการใช้ GAS ในการเป็นต้นทุนของธุรกรรมของ ETH คือเพื่อที่จะแยกธุรกรรมออกจากตัวเหรียญชัดเจน ทำให้ทราบว่ามีธุรกรรมเกิดขึ้นเท่าไหร่ ซึ่งธุรกรรมแต่ละครั้งที่มีความแตกต่างกันจะต้องใช้ GAS ในการทำธุรกรรมที่แตกต่างกัน ซึ่งช่วยให้ค่าธรรมเนียมที่จ่ายมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 6

ทั้งนี้เนื่องจาก การรับหรือส่งธุรกรรมต้องใช้การทำงานของคอมพิวเตอร์ในการประมวลผล ETH ใช้กลยุทธ์ในการบริหารจัดการที่แตกต่างจาก BTC กล่าวคือ แทนที่จะใช้ต้นทุนการทำธุรกรรมที่อยู่บนพื้นฐานของขนาดของข้อมูล (size in kilobytes) แต่เนื่องจาก ETH ใช้ Arbitrarily complex computer code แม้ว่า code สั้น ๆ ก็สามารถใช้กำลังในการคำนวณมหาศาลได้ ดังนั้นสิ่งที่จะต้องทำคือต้องวัดปริมาณการทำงานของเครื่องจักรในการประมวลผลธุรกรรมเสียก่อน แทนที่จะใช้ความยาว (ขนาดของข้อมูล) ในการกำหนดธุรกรรม 6 โดยการวัดกำลังการใช้ในการคำนวณนั้นจะเกิดขึ้นภายใน Ethereum Virtual Machine (EVM)

สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งคือ Token ที่สร้างบนพื้นฐานของ ERC20 platform หรือ Ether platform นั้นต้องใช้ GAS ในการทำต้นทุนธุรกรรม ทำให้รูปแบบของการเก็บรักษาข้อมูลเป็นแบบเดียวกันหมด และเมื่อใช้รูปแบบเดียวกัน การทำธุรกรรมของ Token ทุก Token ภายใต้ platform นี้จึงใช้ GAS ในการทำธุรกรรม แต่ว่า Gas นั้นแม้จะมีหน่วยนับที่กำหนดได้ แต่ไม่สามารถหาซื้อได้ตามตลาดอัตราแลกเปลี่ยนเหมือนกับ Token อื่น ๆ Gas นั้นจะอยู่ภายใน EVM โดยจะบอกเป็นหน่วยว่าในการทำ Transaction ขนาดนี้จะต้องใช้ Gas เท่าใหญ่ ซึ่งเมื่อทำธุรกรรมจึงทำให้เราต้องจ่ายด้วย ETH

สาเหตุที่การทำธุรกรรมไม่ได้จ่ายด้วย ETH โดยตรงเพราะว่า GAS เป็นหน่วยที่สามารถวัดได้จากกำลังประมวลผลของ Code ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามขนาดตามตัวอย่างของ BTC  ขณะที่ราคาของ ETH นั้นสามารถสูงขึ้นได้เช่นเดียวกับราคาของ BTC  แต่ไม่ได้หมายความว่าต้นทุนของการส่งหรือรับธุรกรรมจะสูงขึ้นตามเพียงเพราะว่า ราคาของ ETH นั้นเปลี่ยนแปลง เนื่องจากต้นทุนในการทำธุกรรมยังเป็นไปตามกำลังของการประมวลผลซึ่งประเมินโดย EVM ไม่ใช่ราคาของ ETH

สรุปแล้ว GAS เป็นต้นทุนการทำธุรกรรมสำหรับทุกธุรกรรมที่เกิดขึ้นบน Ethereum โดยที่ราคาของมันจะตัดสินโดยกลุ่มนักขุด ซึ่งสามารถปฏิเสธการทำธุรกรรมเมื่อราคาของธุรกรรมนั้นต่ำกว่าระดับใดระดับหนึ่ง8 ประเภทของธุรกรรมที่รันนั้นไม่จำกัดว่าเป็น Token แต่รวมถึง Decentralized application (DApp) ที่เกิดขึ้นบน Node ทุก Node บน Network ซึ่งแสดงในรูป Gas unit โดยสามารถดูได้ใน EVM specification

Cost function ของ GAS


หากเราจะกล่าวถึง Gas หมายความได้ถึง Gas Price กับ Gas limit ซึ่งถ้าหากเรากล่าวถึงคำว่า Gas ส่วนใหญ่แล้วจะหมายถึง Gas Limit9 โดย function ต้นทุนของ Gas คือ

ต้นทุนธุรกรรมทั้งหมด = Gas Price x Gas Litmit9

โดยที่

Gas Price หมายถึง ราคาของ Gas ซึ่งแยกออกจากราคาของ Ether 
Gas Limit หมายถึง ปริมาณของ Gas ที่ใช้

โดยที่ Gas Limit จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกรรม สืบเนื่องจาก Cost Break down นั้นคงที่ตามและประเภทของธุรกรรม โดยแสดงดังภาพต่อไปนี้

ที่มา: http://paper.gavwood.com/

GAS Fee Schedule

จากตารางเบื้องต้นจะแสดงต้นทุกแต่ละประเภทธุรกรรมและเนื่องจากการที่ ต้นทุนธุรกรรมนั้นจะกำหนดโดยประเภทของธุรกรรม โดยไม่เกี่ยวข้องกับราคาของ Ether จึงทำให้การทำธุรกรรมของแต่ละประเภทมีราคาที่กำหนดไว้

ดูเพิ่มเติม


Gwei

Gas Limit

Gas Price

footnotes

Show 10 Footnotes

  1. Antonio Madeira, 2018. What is the Gas in Ethereum? ที่มา:https://www.cryptocompare.com/coins/guides/what-is-the-gas-in-ethereum/ สืบค้นเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2018, footnotes
  2. N.A, nd. Investopedia; Gas(Ethereum) ที่มา: https://www.investopedia.com/terms/g/gas-ethereum.asp สืบค้นเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2018, footnotes
  3. Ameer Rosic, 2018. What is Ethereum Gas: Step by Step Guide ที่มา:https://blockgeeks.com/guides/ethereum-gas-step-by-step-guide/ สืบค้นเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2018, footnotes
  4. Joseph Chow, 2016. Ethereum, Gas, Fuel&Fees ที่มา:  https://media.consensys.net/ethereum-gas-fuel-and-fees-3333e17fe1dc สืบค้นเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2018, footnotes
  5. N.A, nd. What is Gas? ที่มา: https://kb.myetherwallet.com/gas/what-is-gas-ethereum.html สืบค้นเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2018, footnotes
  6. Jeff Coleman, 2016. Ethereum Stackexchange ที่มา: https://ethereum.stackexchange.com/questions/3/what-is-meant-by-the-term-gas สืบค้นเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2018, footnotes
  7. Jeff Coleman, 2016. Ethereum Stackexchange ที่มา: https://ethereum.stackexchange.com/questions/3/what-is-meant-by-the-term-gas สืบค้นเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2018, footnotes
  8. Jeff Coleman and Marco Giglio, 2016. Ethereum Stackexchange ที่มา: https://ethereum.stackexchange.com/questions/3/what-is-meant-by-the-term-gas สืบค้นเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2018, footnotes
  9. N.A, n.d. What is Gas? ที่มา: https://kb.myetherwallet.com/gas/what-is-gas-ethereum.html สืบค้นเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2018, footnotes
  10. N.A, n.d. What is Gas? ที่มา: https://kb.myetherwallet.com/gas/what-is-gas-ethereum.html สืบค้นเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2018, footnotes