51% Attack

  Cryptopedia

นิยาม


51 % Attack หรือ 51 Attack หรือ Majority Attack กล่าวถึง การโจมตีบนเครือข่าย Cryptocurrency โดยที่กลุ่มคน หน่วยงานหรือองค์กรสามารถควบคุมเครือข่ายส่วนใหญ่(เกิน 50 %) ของกำลังขุดทั้งหมดไว้ได้ (Hashrate)1 ซึ่งจะเกิดขึ้นกับ Cryptocurrency เช่น Bitcoin (คงเป็นไปในทางทฤษฎีอยู่เท่านั้น)2 ส่วนกรณีของ Altcoin นั้นมีรายงานการถูกโจมตีเกิดขึ้น เช่น Verge Coin3

การโจมตีจะสามารถทำให้เกิดการยับยั้งการสร้าง Block ใหม่ การหยุดธุรกรรมระหว่าง Users ทั้งหมด นอกจากนี้ยังสามารถแก้ไขธุรกรรมย้อนหลังที่ถูกยืนยันไปแล้วของเหรียญที่กลุ่มนั้นเป็นเจ้าของ หมายความว่ามีการใช้จ่ายซ้ำซ้อนขึ้นได้ แม้ว่าการโจมตีดังกล่าวจะไม่ได้ทำลาย Cryptocurrency เลยแต่ว่าก็สร้างความเสียหายให้กับความเชื่อมั่นได้อย่างมหาศาล

ข้อมูลเพิ่มเติม


เนื่องจากข้อมูลของ Cryptocurrency นั้นเป็นข้อมูลที่มีอยู่ในรูปแบบของ Distributed ledger กล่าวคือ ทุก ๆ Transaction ที่เกิดขึ้นจะถูกบันทึกไว้ใน Block ใน Blockchain หมายความว่า node อื่น ๆ ในระบบ network ก็จะมี file ที่มีลักษณะเหมือนกัน ตามแนวคิดของ Cryptocurrency ทำให้บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่สามารถแก้ไขธุรกรรมของตนเองได้เพราะ ลักษณะของไฟล์ต้องเหมือนกันกับที่เก็บไว้ใน Block อื่น ๆ ด้วย หรือก็คือไม่สามารถใช้จ่ายเหรียญเดียวได้ 2 ครั้งเพราะข้อมูลก็จะไม่ตรงกับ nodes อื่น ๆ (จึงทำให้เกิด Private Blockchain ขึ้นมาและสามารถแก้ไขธุรกรรมได้)

ตามชื่อของ Blockchain ก็ได้อธิบายอยู่แล้วว่าเป็นชุดข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ในช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งแต่ละ Block เมื่อรวมกันก็จะเป็น Blockchain ที่เชื่อมโยงกันเป็น Network เมื่อมีการขุด (mined) หรือยืนยันการเปิด Block ใหม่และเก็บธุรกรรมไว้มันจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ถ้า node อื่น ๆ ไม่ยินยอม แต่ถ้ามีใครสักคนหนึ่งที่ไม่หวังดีและพยายามทำลายเครือข่ายโดยการใช้วิธีการใด ๆ ในการควบคุมกำลังขุดของ computer ส่วนใหญ่ในระบบได้ (เช่น 51 % ของกำลังขุดทั้งหมด) พวกเขาจะสามารถควบคุมการสร้าง Block ใหม่หรือการยับยั้งธุรกรรมของ Block อื่น ๆ เพราะ มีสัดส่วนของ machine หรือ node 51 % ยืนยันธุรกรรมนั้นทำให้ ธุรกรรมนั้นสามารถควบคุมได้โดยเฉพาะธุรกรรมที่เกิดขึ้นใหม่

อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงธุรกรรมในอดีตที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การแก้ไขธุรกรรมที่ได้รับการยืนยันไปแล้ว ยังเป็นเรื่องที่ยากมากแม้จะเป็นในการใช้การโจมตี 51 % attack นี้ก็ตาม Investopedia2 กล่าวว่า “The further back the transactions are, the more difficult it would be to change them. It would be impossible to change transactions prior to a checkpoint, past which transactions are hard-coded into bitcoin’s software.” ตีความได้ว่า การแก้ไข Coding ของธุรกรรมที่เกิดขึ้นแล้วเป็นเรื่องยากมาก แต่ไม่ได้มีข้อสรุปว่าไม่มีทางทำได้

รายชื่อเหรียญที่เคยถูกโจมตี


Coiledcoin 5 มกราคม 20125
Terracoin 24 กรกฏาคม 20136
Feathercoin N.A.7
Vergecoin 4 เมษายน 20188

 

 

footnotes

Show 8 Footnotes

  1. Learncyrptography.com, nd. 51% attack ที่มา: https://learncryptography.com/cryptocurrency/51-attack สืบค้นเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2018, footnotes
  2. N.A. nd. 51% Attack. ที่มา: https://www.investopedia.com/terms/1/51-attack.asp สืบค้นเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2018, footnotes
  3. Kai Sedgwick 2018. Verge is forced to fork after suffering a 51 %attack. ที่มา: https://news.bitcoin.com/verge-is-forced-to-fork-after-suffering-a-51-attack/ สืบค้นเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2018, footnotes
  4. N.A. nd. 51% Attack. ที่มา: https://www.investopedia.com/terms/1/51-attack.asp สืบค้นเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2018, footnotes
  5. Cunicula 2013. List of Historical 51 % attacks on Altcoins, Bitcointalk.org ตามที่อ้งอิงใน https://bitcointalk.org/index.php?topic=261986.0 ที่มา: https://bitcointalk.org/index.php?topic=332584.0 สืบค้นเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2018, footnotes
  6. Cunicula 2013. List of Historical 51 % attacks on Altcoins, Bitcointalk.org ตามที่อ้างอิงใน https://bitcointalk.org/index.php?topic=261986.0 ที่มา: https://bitcointalk.org/index.php?topic=332584.0 สืบค้นเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2018, footnotes
  7. MaxMiner, 2013.  Feathercoin’s 51 % attack; double Spending case study ที่มา: https://maxminer.files.wordpress.com/2013/06/ftc_51attack.pdf สืบค้นเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2018, footnotes
  8. Thomas Delahunty, 2018. Verge Cryptocurrency Hit by 51% attack, loses 250,000 Tokens. ที่มา:https://www.newsbtc.com/2018/04/05/cryptocurrency-verge-has-been-hit-with-a-51-attack-loses-250000-tokens/ สืบค้นเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2018, footnotes