ผลตอบแทนของ Masternode เบื้องต้น

ลักษณะทั่วไป

ผลตอบแทนของ Masternode เป็นสิ่งที่ดึงดูดให้นักลงทุนเข้ามา แม้ว่าผลตอบแทนของ Masternode จะเป็นสิ่งที่น่าสนใจทำให้คนคิดว่าจะได้ผลตอบแทนมหาศาลในเวลาอันสั้น โดยเฉพาะตัวเลขที่แสดงอยู่ในเว็บต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ที่มา : Masternode.online

Masternode Reward

จะเห็นว่าผลตอบแทนนั้นสูงกว่า 10,000 % ซึ่งทำให้หลายคนกระโดดเข้าลงทุนและคิดว่าจะได้ผลตอบแทนนั้นมา แต่จริง ๆ แล้วผลตอบแทนของ Masternode มีความผันผวน ดูได้จากภาพดังต่อไปนี้

ที่มา : Masternode.online

Masternode reward

จะเห็นว่าผลตอบแทน 29,000 % ++ นั้นจ่ายอยู่เพียงวันเดียวเท่านั้นและหมายความว่าวันพรุ่งนี้ ผลตอบแทนจะเปลี่ยนไปแล้ว เมื่อผลตอบแทนลดลงระยะเวลาที่ผลตอบแทนระดับนั้นจ่ายจะเพิ่มขึ้นดังนี้

ที่มา: masternode.online

masternode reward

เมื่อเวลานานไปผลตอบแทนจะลดลงแต่เวลาที่จะจ่ายจะนานขึ้น ดังต่อไปนี้

ที่มา Masternode.online

masternode reward

โครงสร้างผลตอบแทน

เมื่อทราบดังที่ได้ยกตัวอย่างในภาพ เราจะรู้ว่าโครงสร้างของ Masternode แปรผกผันกับเวลา กล่าวคือ เมื่อเวลานานขึ้นผลตอบแทนที่จ่ายจะลดลง ซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวน Masternode ที่มีด้วยเช่นกัน โดยสามารถอธิบายเป็นกราฟได้คร่าว ๆ ดังนี้

Return

ความสัมพันธ์ของการจ่ายผลตอบแทนนั้นจะค่อย ๆ ลดลงเมื่อเวลาเพิ่มขึ้นและจำนวนคนทำ masternode เพิ่มขึ้น โดยสาเหตุที่เป็นอย่างนี้เพราะว่า ช่วงแรกที่สร้างเหรียญขึ้นมาไม่มีคนทำ Masternode เพื่อจูงใจคนเข้ามาทำก็ต้องดึงดูด้วยผลตอบแทนที่มากให้กับคนกลุ่มน้อย เมื่อมีคนเข้ามาทำผลตอบแทนของ Masternode จะลดลงจากการที่ Block ถูกสร้างเพิ่มขึ้นโดยเมื่อจำนวน Block ที่ธุรกรรมยืนยันแล้วจะเป็นตัวกำหนดตามเงื่อนไขของ Algorithm ซึ่งแตกต่างกันไปตามแต่ละเหรียญเช่น การใช้จำนวน Block (Block High) ในการกำหนดผลตอบแทน และจำนวนที่จ่าย การใช้ Shared ระหว่าง Masternode เป็นตัวกำหนดผลตอบแทนที่จ่าย เป็นต้น

ฐานะของ Masternode อาจจะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ Proof of Stake (การสร้างธุรกรรมโดยใช้ algorithm PoS) คือทำหน้าที่ทั้งการสร้าง Block ใหม่และยืนยันธุรกรรม อย่างไรก็ตาม Cryptocurrency ส่วนใหญ่ยังใช้การ Mining (Proof of Work) เป็นการสร้าง Block เพิ่มด้วยและใช้ Masternode ในการยืนยันธุรกรรม สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Proof of stake ได้ที่ Cryptopedia ทั้งนี้แนวโน้มการใช้ Proof of Work Algorithm ในภายภาคหน้ามีแนวโน้มที่จะลดลงเนื่องจากการบริโภคพลังงานที่มหาศาลทำให้มีต้นทุนการดูแลรักษาที่สูง

ตัวอย่าง

DIGIWAGE (WAGE) เป็นเหรียญที่ใช้ Mixed algorithm หรือผสมกันระหว่าง PoS กับ PoW ทำให้มีการขุด (Mining) อยู่และยังมีการยืนยันธุรกรรมแบบ Proof of Stake ด้วย โดยทำการแบ่งผลตอบแทนตามที่เหรียญกำหนด ดังต่อไปนี้

ที่มา: https://github.com/digiwage/digiwage

WAGE MN Reward shared

จากภาพข้างต้นจะเห็นว่า ระยะห่างระหว่าง บล็อคแรก ๆ กับบล็อคถัดไปจะให้ผลตอบแทนที่แตกต่างกันโดย บล็อคแรกจะให้ผลตอบแทนที่มากกว่าทำให้ดึงดูคนที่จะเข้ามาทำ Masternode ได้มาก

ALQO (XLQ) เป็นเหรียญที่มีสัดส่วนการจ่าย Masternode แชร์ระหว่าง Miner กับ Masternode ที่แตกต่างกันเนื่องจากเป็นระบบ Algorithm แบบ Proof of Work ผสมกับ Proof of Stake ในช่วงแรกที่ Proof Stake มีไม่ค่อยมาก สัดส่วนค่าตอบแทนก็จะอยู่ที่ Miner เยอะ ดังแสดงต่อไปนี้

ที่มา: https://alqo.org/masternodes

XLQ Reward Break Out

แล้วผลตอบแทนที่แท้จริงเท่ากับเท่าไหร่ 

การคำนวณผลตอบแทนที่แท้จริงทำได้ยากเนื่องจากปัจจัยที่เข้ามากระทบมีมากกว่า 1 ปัจจัยทำให้เราไม่สามารถกำหนดให้คงที่ เช่นปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านผลตอบแทนเปรียบเทียบ ตัวอย่าง ปันผลของตลาดหุ้น เมื่อ Masternode ของ Cryptocurrency ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าผลตอบแทนของสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงใกล้เคียงกันแล้ว ย่อมทำให้คนยังสนใจใน Masternode และเข้ามาลงทุนอยู่อย่างต่อเนื่อง ผลตอบแทนเปรียบเทียบจึงเป็นตัวชี้วัดที่ดี แต่ถ้าหากเราอธิบายลักษณะของเส้นผลตอบแทนที่แท้จริงนั้นจึงมีลักษณะเป็นเส้นตรง (เส้นสีเขียวในกราฟ) คือภาวะที่ผู้ทำ Masternode ตั้งแต่แรกเหรียญมีการเปิดรัน Masternode ต้องนำผลตอบแทนมาเฉลี่ยเป็นผลตอบแทนเฉลี่ย ซึ่งถ้าผลตอบแทนเฉลี่ย (หลังจากหักต้นทุนค่าเช่า Server หรือค่าไฟ) สูงกว่าผลตอบแทนเปรียบเทียบของสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงใกล้เคียงกันคนก็จะยังสนใจในการลงทุนใน Masternode อยู่

กับดักของ High Risk High Return

ผลตอบแทนที่สูงของ Masternode ในช่วงแรกจะทำให้คนเร่งทำ Masternode และถอนทุนคืนเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ผลที่ตามมาของ Masternode ที่ให้ผลตอบแทนสูงคือ ราคาที่ลดลงจำนวนมาก ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

ที่มา : masternode.online

Masternode vs Price

ภาพข้างต้นแสดงผลตอบแทนของ Masternode 600 % ขณะที่ราคาลดลงมาอย่างมากในช่วงหลัง  ซึ่งผู้ลงทุนควรจะพิจารณาเรื่องนี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการลงทุน 

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยราคานี้ไม่สามารถกำหนดจากการขาย Reward Masternode เพียงอย่างเดียว แต่ยังมีปัจจัยทางด้านทิศทางตลาด (Bull Market) ซึ่งช่วยชี้นำตลาดในภาพรวมทำให้ราคาไม่ได้กำหนดจากปัจจัยที่กล่าวมาเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนควรให้ความสนใจกับปัจจัยอื่นด้วย