รวมคำสั่ง LINUX สำหรับ Masternode

  Maternode Tutorial

คำสั่ง Linux สำหรับ Masternode

คำสั่ง คำอธิบาย ตัวอย่างการใช้งาน
<ชื่อคำสั่ง> masternode start สั่งเริ่ม masternode innova-cli masternode start หรือ ./gobyted -daemon
<ชื่อคำสั่ง> masternode status ตรวจสอบสถานะ masternode innova-cli masternode status หรือ ./desire-cli masternode status
<ชื่อคำสั่ง> masternode stop สั่งหยุด masternode innova-cli stop หรือ ./gobyte-cli stop
<ชื่อคำสั่ง> masternode debug ตั้งค่าเป็น Debug mode innova-cli masternode debug
<ชื่อคำสั่ง> masternode current สถานะปัจจุบันของ masternode innova-cli masternode current
<ชื่อคำสั่ง> masternode count จำนวน masternode ใน network innova-cli masternode count
<ชื่อคำสั่ง> masternode list list masternode ทั้งหมด inoova-cli masternode list
<ชื่อคำสั่ง> masternode winners แสดงคนที่ได้ Block สุดท้าย inoova-cli masternode winner
<ชื่อคำสั่ง> winners แสดงข้อมูลเกี่ยวกับ masternode innova-cli getinfo
<ชื่อคำสั่ง> getblockcount แสดงเลข Block innova-cli getblockcount หรือ ./desire-cli getblockcount
<ชื่อคำสั่ง> getblockhash <blockcount> แสดง hash block innova-cli getblockhash <blockcount>
<ชื่อคำสั่ง> mnsync status แสดงสถานะเชื่อมต่อ nyx-cli mnsync status
startmasternode alias false mn1 สั่งรัน mn ผ่าน Debug console startmasternode alias false MN1
cd ไปที่ directory cd
mkdir … สร้าง directory mkdir innova
wget … ดาวน์โหลดไฟล์ wget https://magnetwork.io/Wallets/magnet-qt-LINUX.tar.gz
unzip … แตก zip file unzip shekel-Ubuntu16.04-1.3.0.zip
rm …. remove file rm shekel-Ubuntu16.04-1.3.0.zip
mv ชื่อไฟล์เก่า ชื่อไฟล์ใหม่ เปลี่ยนชื่อไฟล์ mv innova innova2
rm -R folder1 ลบ folder1 คือชื่อ และไฟล์ข้างใน rm -R innova
apt -y install mc && mc ดู Directory folder apt -y install mc && mc
nano …. เปิดไฟล์ ตามด้วยที่อยู่และชื่อ nano sentinel.conf
sudo apt-get install git ติดตั้ง git package ใน ubuntu sudo apt-get install git
sudo apt-get install nano ติดตั้งnano package ใน ubuntu sudo apt-get install nano
adduser <username> ใส่ User ใน ubuntu
usermod -aG sudo <username> add User เข้า sudo
sudo apt-get install ufw
sudo ufw default deny incoming
sudo ufw default allow outgoing
sudo ufw allow ssh
sudo ufw allow xxxx
sudo ufw enable
ติดตั้ง Firewall สำหรับระบบรักษาความปลอดภัยใน ubuntu โดยที่ xxxx คือหมายเลข port sudo apt-get install ufw
sudo ufw default deny incoming
sudo ufw default allow outgoing
sudo ufw allow ssh
sudo ufw allow 33820
sudo ufw enable
หรือ
sudo apt-get install ufw
sudo ufw allow ssh
sudo ufw limit ssh/tcp
sudo ufw allow 14520/tcp
sudo ufw allow 8890/tcp
sudo ufw default allow outgoing
sudo ufw enable
sudo fallocate -l 2G /swapfile
sudo chmod 600 /swapfile
sudo mkswap /swapfile
sudo swapon /swapfile
echo ‘/swapfile none swap sw 0 0’ | sudo tee -a /etc/fstab
ทำการ Swap file ในตัวอย่าง 2G คือ 2 Gb Ram โปรดดูตัวอย่างอื่นประกอบ fallocate -l 3G /swapfile
chmod 600 /swapfile
mkswap /swapfile
swapon /swapfile
echo -e “/swapfile none swap sw 0 0 \n” >> /etc/fstab
sudo reboot ทำการ Reboot OS sudo reboot
sudo shutdown -h now shutdown Server sudo shutdown -h now
uname -i แสดงรายละเอียดของระบบทั้งหมด uname -i
df แสดงจำนวนพื้นที่ HDD df
free แสดงจำนวน memory ที่ใช้ free
top แสดงรายละเอียดการทำงานของ computer กด q เพื่อออก
ps aux แสดง process (โปรแกรมที่กำลังทำงานอยู่)
killall name ปิดโปรแกรม name คือ ชื่อ killall firefox
apt update update app ใน ubuntu
apt upgrade upgrade app ใน ubuntu

 

  1. รูปแบบคำสั่งของเหรียญต่าง ๆ มีความคล้ายคลึงกันทั้งนี้เพราะว่า Wallet ที่สร้างนั้นใช้ Template คล้ายกัน โดยที่พบเจอบ่อยมี 2 รูปแบบเท่านั้น ดังนั้นคำสั่งส่วนใหญ่จึงใช้ได้เหมือนกัน ตัวอย่างเช่น ” innova-cli getinfo ” สามารถเปลี่ยนเป็น ” shekel-cli getinfo ”  ได้ แต่อย่างไรก็ตามบางคำสั่งไม่สามารถใช้ได้กับทุก Coin หากมันไม่ได้ผล จะแสดงว่า “command not found”
  2. บางคำสั่งเปลี่ยนแปลงแตกต่างกันเพียงนิดเดียวเช่น “innova-cli masternode stop” แต่ในเหรียญอื่นเป็น “nyx-cli stop” เป็นต้น