ติดตั้ง SPK wallet

  Maternode Tutorial

สร้าง Folder SPK ใน Drive D: และ E: แล้ว Double Click เพื่อติดตั้ง SPK wallet

ที่มา: Window 10

SPK Folder Set up

เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วให้ทำการ เชื่อมต่อ Wallet โดยการใช้  Boot Strap file เชื่อม โดยการ Download และนำไปติดตั้งใน Folder ของ SPK คือ พิมพ์ %appdata% และไป Folder SPK นำไฟล์ Bootstrap ที่ดาวน์โหลด แตกไฟล์และนำไปวางทับใน Folder