ติดตั้ง Crowdcoin Masternode (CRC)

  Maternode Tutorial

การติดตั้ง Crowd Coin masternode ก่อนอื่นให้ Log in เข้า VPS ที่เช่ามาผ่าน Putty อ่านคำอธิบายได้ในบทความการ Login เข้าใช้ VPS  ส่วนคนที่ยังไม่มี VPS สามารถเช่าและติดตั้งผ่านบทคามนี้

การเตรียม Server สำหรับติดตั้ง Masternode

Copy ข้อความต่อไปนี้ทีละบรรทัด วางและกด Enter รอจนเห็นคำว่า root@vultr:/# แล้ว Copy บรรทัดต่อไป ทำจนครบทุกบรรทัด

sudo apt-get install build-essential libtool automake autoconf
sudo apt-get install autotools-dev autoconf pkg-config libssl-dev
sudo apt-get install libgmp3-dev libevent-dev bsdmainutils libboost-all-dev
sudo add-apt-repository ppa:bitcoin/bitcoin
sudo apt-get update
sudo apt-get install libdb4.8-dev libdb4.8++-dev
sudo apt-get install libminiupnpc-dev

การติดตั้ง DEAMON

ทางเจ้าของเหรียญแนะนำให้ติดตั้งกระเป๋าจาก Github หรือสามารถเลือกติดตั้งจากเว็บของเหรียญได้ที่ https://crowdcoin.site/#wallet

ในบทความนี้ติดตั้ง Crowdcoin Daemon จาก Github ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ทีละบรรทัด

sudo apt-get install git
git clone https://github.com/crowdcoinChain/Crowdcoin.git

หลังจากนั้นไปที่ Crowdcoin folder ส่งคำสั่งต่อไปนี้ทีละบรรทัด

cd Crowdcoin
chmod 755 autogen.sh
./autogen.sh
./configure
chmod 755 share/genbuild.sh
make

กด Start Daemon ด้วยคำสั่งข้างล่างตามลำดับ

cd src
./crowdcoind -daemon

การเตรียม Local Wallet บน PC

กระเป๋าจะถูกติดตั้งบน Window ทำหน้าที่ควบคุม masternode และสามารถสั่งการ Masternode บน VPS ได้ด้วย

ใน Crowdcoin Core Wallet ไปที่ “Tools” แล้วคลิ๊กที่ “Debug console” แล้วพิมพ์คำว่า 

getnewaddress MN1

เราจะได้ Address สำหรับส่งเหรียญที่เราเพิ่งจะโอนมา ให้ส่งเข้า Address นี้ของตัวเอง โดยส่ง 1000 CRC กดที่ “SEND” แล้วกด Save Address เก็บไว้ 

เสร็จแล้วกลับไปที่ “Tools”>Debug console” อีกครั้งและพิมพ์ 

masternode outputs

ซึ่งจะได้ Collateral TXID และ TXINDX ชุดแรกเป็นตัวอักษรตัวเลขผสมกัน ชุดหลังมีแค่เลข 0 หรือ 1 โดยจะต้องมีการเว้นวรรค์ 1 เคาะแบ่งคั่นกันไว้

แล้ว Save เก็บไว้

หลังจากนั้นไปที่ Debug console เช่นเดิมแล้วพิมพ์ และ Save ไว้

masternode genkey

หลังจากนี้ไปที่ Tools แล้วไปที่ edit masternode configuration file และเพิ่มบรรทัดนี้เข้าไป

MN1 เลขVPSserver:12875 Masternodegenkey Collateral TXID TXINDX

ให้เว้นวรรคตามตัวอย่างกำหนดไว้ MN1 คือชื่อ Masternode ซึ่งตอนออกที่อยู่เราใช้ MN1 ก็ควรจะตั้งชื่อว่า MN1 เช่นเดียวกัน เมื่อเสร็จแล้ว Save แล้วก็ปิด Wallet

การปรับแก้ค่า DAEMON

ใน VPS ที่เราเช่ามาให้พิมพ์

cd /root/.crowdcoincore 

หลังจากนั้นแก้ไข Configuration โดยใช้คำสั่ง

nano crowdcoin.conf 

จะขึ้นหน้าจอว่างเปล่าให้เรากรอก โดย Copy ข้อความต่อไปนี้ไปวางแทน โดยเปลี่ยน เอา < > ออกแล้วใส่ค่าที่เราได้มา บันทึกลงไป 

rpcuser= rpcmn
rpcpassword= rpcpass
rpcallowip=127.0.0.1 
rpcthreads=8 
listen=1 
server=1 
daemon=1 
staking=0 
discover=1 
externalip=<VPSIP>:12875 
masternode=1 
masternodeprivkey= <masternodegenkey>
addnode=84.17.23.43:12875 
addnode=18.220.138.90:12875 
addnode=86.57.164.166:12875 
addnode=86.57.164.146:12875 
addnode=18.217.78.145:12875 
addnode=23.92.30.230:12875 
addnode=35.190.182.68:12875 
addnode=80.209.236.4:12875 
addnode=91.201.40.89:12875

<VPSIP> คือ IP address ที่ได้มาจาการเช่า masternode

<masternode> คือ Key ที่ได้จากการ Generate ก่อนหน้านี้จากกระเป๋า
เมื่อเสร็จแล้วกด CTRL+X แล้วกด Y แล้วกด Enter คือการ Save ไฟล์และออก

การติดตั้ง Firewall รักษาความปลอดภัย

ใน VPS หลังติดตั้ง Masternode DAEMON เสร็จให้ติดตั้ง Firewall ดังนี้ 

sudo ufw allow 12875/tcp 

การส่งคำสั่ง START DAEMON

cd /root/Crowdcoin/src
./crowdcoind -daemon

รอ 15 นาทีให้การเชื่อมต่อเสร็จสิ้น

 Start Masternode ใน Local Wallet ใน Window

เปิดโปรแกรม Wallet แล้วไปที่ Masternodes แท็บ รอให้ 1000 CRC โอนเข้ามาครบ 

หลังจากนั้น คลิ๊กขวาบน Masternode list แล้วคลิ๊กที่ “Start Alias”

Masternode จะเริ่มการทำงานโดยขึ้นคำว่า “PRE-ENABLED” ภายใน 10 นาทีจะเปลี่ยนเป็น ENABLED หลังจากนั้น

กระบวนการติดตั้ง Masternode เสร็จสิ้น ณ จุดนี้ หลังจากนี้เป็นเนื้อหาการแก้ไขปัญหา อาการต่าง ๆ หรือการติดตั้งตัวเสริม

การติดตั้ง Sentinel

Sentinel ทำหน้าที่เหมือนหมาเฝ้าบ้านคอยตรวจสอบการเชื่อมต่อกับเครือข่าย Masternode อื่น ๆ ว่า Masternode ของเราทำงานปกติดี ซึ่งต้องใช้ Python ในการติดตั้ง ก่อนอื่น เราต้องทำการติดตั้ง Python ก่อนดังนี้

ตรวจสอบว่า Python Version 2.7 หรือสูงกว่าติดตั้งใน VPS ของท่าน

python --version

ทำการ update package และติดตั้ง Virtualenv 

sudo apt-get update
sudo apt-get -y install python-virtualenv

ทำการ Clone sentinel และติดตั้ง python

cd /root/.crowdcoincore
git clone https://github.com/crowdcoinChain/sentinelLinux.git && cd sentinelLinux
export LC_ALL=C
apt install virtualenv
virtualenv ./venv
./venv/bin/pip install -r requirements.txt

การตั้งค่า Sentinel

พิมพ์คำสั่งดังกล่าวโดยใช้คำสั่งนี้ใน VPS 

cd /root/.crowdcoincore/sentinelLinux
nano sentinel.conf

เสร็จแล้ว Add path ของไฟล์โดยใช้คำสั่งดังต่อไปนี้ 

dash_conf=/root/.crowdcoincore/crowdcoin.conf

กด CTRX+X แล้วกด Y แล้ว Enter เพื่อ Save ไฟล์แล้วออก

การตั้งค่า Sentinel ใน Crontab

ตั้งค่า Crobtab editor พิมพ์

crontab -e

เสร็จแล้วเพิ่มบรรทัดต่อไปนี้

* * * * * cd /root/.crowdcoincore/sentinelLinux && ./venv/bin/python bin/sentinel.py >/dev/null 2>&1

เสร็จสิ้นการติดตั้ง Cronetab!!!

การ Create Swap File สำหรับ VPS Ram ไม่พอ

ถ้าแรมคุณไม่พอในการทำ Masternode VPS คุณสามารถสร้าง Swap file ได้ โดยใช้พื้นที่จาก HDD แล้วจำลองให้เป็นแรมเพิ่ม โดยส่งคำสั่งดังต่อไปนี้ 

sudo fallocate -l 4G /swapfile
sudo chmod 600 /swapfile
sudo mkswap /swapfile
sudo swapon /swapfile

Swap ไฟล์พร้อมใช้งานแล้วแต่เมื่อเรา Reboot server จะไม่เปิดอัติโนมัติ แต่เราสามารถเปลี่ยนมันอัติโนมัติได้โดยคำสั่งต่อไปนี้ 

sudo nano /etc/fstab

ที่บรรทัดสุดท้ายของไฟล์นี้ ใส่คำสั่งต่อไปนี้ ให้มันทำงานอัติโนมัติ

/swapfile none swap sw 0 0

กด Save และปิด CTRl+X แล้ว Y  เท่านี้ก็เสร็จสิ้น

เพิ่มเติมสำหรับการติดตั้ง CRC แบบง่าย 

ต่อจากการ Log in เข้า VPS

wget -q https://raw.githubusercontent.com/crowdcoinChain/ScriptEasyInstall/master/cold_linux_easyinstall.sh  bash cold_linux_easyinstall.sh

รอกรอก Masternode genkey เป็นอันเสร็จสิ้น

ที่มา: https://github.com/crowdcoinChain/ScriptEasyInstall/blob/master/README.md