ตั้งค่า IPS masternode

  Maternode Tutorial

การตั้งค่า IPS Masternode ต้องใช้รูปแบบการติดตั้งซึ่งคล้ายคลึงกันในการติดตั้ง Masternode ใน การตั้งค่า Masternode  สำหรับมือใหม่เกี่ยวกับ Cryptocurrency ควรศึกษาตั้งแต่การโอนเงินจาก ธ.ในไทยเข้า BX.IN.TH โดยอ่านได้ที่ ขั้นตอนการติดตั้ง Masternode ทั้งหมด หลังจากอ่านบทความทั้ง 2 แล้ว ขั้นตอนในการติดตั้ง Masternode มีทั้งหมด 5 ขั้นตอน ดังนี้

  1. การรับโอน Coin มาจาก Exchange เข้า Wallet 
  2. การโอนเข้า masternode Address
  3. การสร้าง Privatekey และ Txid กับ Txindex
  4. การติดตั้งใน VPS server 
  5. การสั่ง Run จาก Wallet

ขั้นตอนที่ 1 – 3 สามารถอ่านได้ใน  การตั้งค่า Masternode โดยที่นี้จะกล่าวถึงขั้นตอนที่ 4 การติดตั้ง VPS server ซึ่งแต่ละเหรียญแตกต่างกัน

ขั้นตอนที่ 4 การติดตั้งใน VPS server 

Log in เข้า VPS server โดยใช้ PuTTy เสร็จแล้ว Copy ทีละบรรทัด Enter ทีละบรรทัด

wget https://github.com/ipsum-network/ips/releases/download/v3.1.0.0/ips-3.1.0-linux.tar.gz
tar xzf ips-3.1.0-linux.tar.gz
mkdir -p ~/.ips
nano ~/.ips/ips.conf

หลังจากนั้นขึ้นพื้นที่ว่างให้กรอกขึ้นมา โดย copy ข้อความนี้ไปวาง

rpcuser=rpcusername
rpcpassword=rpcpassword
rpcport=22332
listen=1
server=1
daemon=1
staking=0
rpcallowip=127.0.0.1
logtimestamps=1
masternode=1
port=22331
externalip=ipaddressของserver:22331
masternodeprivkey=masternode private key

และกด CTRL+X และ Y Enter เพื่อ Save และออก หลังจาก save และ ออกมาแล้วให้ copy และ paste กด enter ทีละบรรทัดเหมือนเดิม

wget https://github.com/ipsum-network/seeds/blob/master/README.md

sed -ni 's/.*\(addnode=\)/\1/p' README.md

cat README.md >> .ips/ips.conf

สั่ง Server ทำงาน 

./ips-3.1.0/bin/ipsd

ปิด PuTTy ปล่อยให้ masternode Sync 

ขั้นตอนที่ 5 การสั่ง Run masternode อ่านได้จาก การตั้งค่า Masternode และ Syntax ของการตั้งค่าใน Notepad คือ

MN1 <your vps IP>:22331 <masternode priv key> <transaction hash> <index>

ปิด Confignotepad ไปและกด update และ Start Masternode 

ประมาณสัก 10 นาที Masternode จะเริ่มทำงาน หากมีข้อสงสัยสามารถเข้ามาสอบถามเราได้ใน Discord หรือแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับ Cryptocurrency กันได้