การ Update INN masternode (18062018)

  Maternode Tutorial

ขั้นตอนที่ 1 Download Wallet ใหม่ นำไฟล์ไปแทนที่ไฟล์ Wallet เดิม

ขั้นตอนที่ 2 Log in เข้า VPS server โดยใช้ PuTTy เสร็จแล้ว Copy ทีละบรรทัด Enter ทีละบรรทัด

wget https://raw.githubusercontent.com/innovacoin/sentinel/master/masternodeupdate.sh
bash masternodeupdate.sh

เสร็จแล้วจะขึ้นข้อความดังนี้

ที่มา: Linux Server

INN Update

เสร็จสิ้นการ Update